URLA IGOR 2016
Şampiyonlar Çeşme Yelken Kulübünden...
Yelkencilerimiz Dünya 10.su
GERİ
ÇEŞME YELKEN – AYDINLATMA METNİ 01

ÇEŞME YELKEN – AYDINLATMA METNİ 01
Gizlilik ve Güvenlik İçin - İnternet sitesi

VERİ SORUMLUSU: Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Derneği / Yıldız Burnu Mevkii Ilıca, Çeşme, İzmir

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak (Çeşme Yelken) internet sitemiz veya muhtelif yerlerden tarafımızla paylaşmış olduğunuz ad/soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, IP bilgileriniz, görsel ve işitsel verileriniz ve çocuk ile yakınlık durumunuz  kişisel verileriniz olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır.

Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

1.    Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, yaz kursu kayıt formu ile ve/veya elektronik ortamda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kayıt formu yoluyla işlenmektedir.

2.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
•    Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
•    İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
•    Doğru ve güncel olarak,
•    Belirli açık ve meşru amaçlar ile
 İşlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;    

-    Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
-    Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
-    Dernek tüzüğümüz ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek
-    Genel ve özel kampanyalardan, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
-    Çocuğunuzun ve dernek merkezimizin düzen ve güvenliğini sağlamak,
-    Faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi,
Amaçları ile işlenebilecektir.

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması:
KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, Arkas Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, mobil medya şirketleri, reklam ajansları , ödeme sistemleri kuruluşlarına, sosyal medya platformlarında bulunan Derneğimiz hesaplarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca, gerektiği hallerde savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla avukatlarımız ile de paylaşılabilecektir.
Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

4.    Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
KVKK Md. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak;

-    Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
-    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-    İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-    İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine iletebilirsiniz.

Çeşme Yelken, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Çeşme Yelken tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret baz alınacaktır.

Başvuru Formuna bu linkten  ulaşabilirsiniz

5.    Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Yollanması
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte sayılan haller dışında, yukarıda yer alan bilgilendirme uyarınca kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz halinde;
•    Derneğimize bildireceğiniz veya bildirmiş olduğunuz iletişim adreslerinize, hizmetlerimiz ile ilgili tarafınıza uygun fırsat ve kampanyaların oluşturularak, bu hizmetlere yönelik tanıtımlar ile pazarlama yapılması, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında çalışma ve anketlerin yapılabilmesi amacıyla,
•    Bununla birlikte sportif faaliyetlerimizin idamını sağlamak ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına,
SMS, telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirmelere ilişkin ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve ticari iletilerin gönderimiyle ilgili tercihlerinizi her zaman değiştirme hakkınız saklıdır.

6.    Çerez Politikası
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması internet sitemizin kullanımını ve bazı bileşenleri etkileyecektir. Tarayıcınızdan ilgili ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece sitemizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.
•    Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza depolanan küçük yardımcı metin dosyalarıdır. İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
1.    İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırarak sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
2.    İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
3.    İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

•    Bu sitede Zorunlu ve Kalıcı olmak üzere iki tür çerez kullanılmaktadır.

1.    Zorunlu Çerezler, kullanıcılarımızın sitede dolaşmasını ve sitenin özelliklerini kullanmasını sağlar.
2.    Kalıcı Çerezler, kullanıcının tarayıcıyı kullanmadığı zamanlarda kullanıcının bilgisayarında veya cihazında depolanır. Ayarları ve tercihleri kaydetmek ve bir sonraki ziyarette sitenin kullanımının daha iyi olmasını sağlamak için kullanılır; Bu çerezlerin bir kısmı yetkili üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır.

Konuyu saygıyla dikkatinize sunarız.